Słowniczek

Oto przydatny słowniczek pozwalający lepiej zrozumieć, jak Twój pojazd sprawuje się na drodze

aq-glossary-tokenAq – jakość powietrza (ang. air quality)

Stopień, w jakim powietrze w określonym miejscu jest wolne od zanieczyszczeń


CH4 – Metan

Wyjątkowo silnie działający gaz cieplarniany


co-glossary-tokenCO – tlenek węgla

Bezwonny gaz skrajnie toksyczny dla ludzi. Większość CO jest przekształcana w CO2 przez katalizator


co2-glossary-tokenCO2 – dwutlenek węgla

Gaz cieplarniany, utrzymujący się w atmosferze przez 100 lat


DfT – Department for Transport

Brytyjskie ministerstwo odpowiedzialne za sieć transportową oraz planowanie i inwestycje w infrastrukturę transportową


DOC – katalizator oksydacyjny (ang. diesel oxidation catalyst)

Urządzenie ułatwiające utlenianie niektórych składników gazów spalinowych do nieszkodliwych gazów


DPF – filtr cząstek stałych (ang. diesel particulate filter)

Filtr wyłapujący cząstki sadzy z gazów spalinowych, które dzięki temu nie zatruwają powietrza. Wymaga okresowego opróżniania (lub wypalania). Proces ten jest zwany regeneracją.


EGR – recyrkulacja spalin (ang. exhaust gas recirculation)

Technologia redukcji emisji używana w silnikach spalinowych, polegająca na recyrkulacji części gazów spalinowych z silnika z powrotem do cylindrów silnika.


FE – zużycie paliwa (ang. fuel economy)

Zależność między przejechaną odległością a ilością zużytego paliwa, np. l/100 km lub MPG


FC – spalanie paliwa (ang. fuel consumption)

Ilość paliwa zużywanego przez pojazd na określonym dystansie z określoną prędkością


GHF – gaz cieplarniany (ang. greenhouse gas)

Nadmiar tych gazów (szczególnie CO2, CFC, CH4) wynikający z działalności człowieka, np. wyrębu lasów oraz spalania paliw kopalnych, powoduje zatrzymywanie promieniowania podczerwonego, czego skutkiem jest globalne ocieplenie.


ICE – silnik spalinowy (ang. internal combustion engine)

Spalanie paliwa w komorze silnika powoduje rozszerzanie się gorących gazów, które wytwarzają w ten sposób ruch


l100km-glossary-tokenL/100km – litry na 100 kilometrów

Ilość paliwa mierzona w litrach niezbędna do przejechania 100 kilometrów


LEZ – strefa niskiej emisji (ang. low emission zone)

Zdefiniowany obszar geograficzny, na którym zabroniony lub utrudniony jest wjazd większości pojazdów emitujących zanieczyszczenia


MPG – mile na galon

Odległość, którą można przejechać na jednym galonie paliwa


NH3 – amoniak

Produkt spalania, który wraz z NOx i SOx tworzy drobne cząstki współodpowiedzialne za powstawanie smogu i powodujące choroby układu oddechowego


NO – tlenek azotu

Reaguje z wilgocią w powietrzu, tworząc dwutlenek azotu


NO2 – dwutlenek azotu

Toksyczny gaz szczególnie szkodliwy dla osób z chorobami układu krążeniowego i oddechowego. Wraz z lotnymi związkami organicznymi w obecności promieniowania słonecznego tworzy smog fotochemiczny.


NOx – tlenki azotu

NO i NO2 są produktami ubocznymi spalania, NOx jest określeniem zbiorczym tych gazów.


PEMS – przenośny system pomiaru emisji (ang. portable emissions measurement system)

Urządzenie używane do pomiaru emisji spalin i zużycia paliwa w pojazdach podczas rzeczywistej jazdy, zamiast w laboratorium


PM – pyły zawieszone (ang. particulate matter)

Połączenie małych cząstek i kropel cieczy w powietrzu, które przy wdychaniu drażnią płuca i powodują poważne choroby


PM 2.5 – pył drobny

Cząstki o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra, które są wystarczająco małe, aby osadzać się głęboko w tkance płuc, powodując choroby


PM 10 – pył gruby

Cząstki o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów


SCR – selektywna redukcja katalityczna (ang. selective catalytic reduction)

Tlenki azotu są przekształcane w dwuatomowy azot poprzez wtrysk mocznika (AdBlue/DEF) do strumienia spalin


SOx – tlenki siarki

Tlenki siarki są produktem ubocznym spalania paliwa zawierającego siarkę. W obecności katalizatora, np. NO2, tworzą one kwas siarkowy będący główną przyczyną kwaśnych deszczy.


TfL – Transport for London

Lokalna organizacja rządowa odpowiedzialna za najważniejsze aspekty systemu transportu w Londynie


THCs – całkowita zawartość węglowodorów (ang. total hydrocarbons)

Pojęcie obejmujące związki zawierające wodór i węgiel. Jednym z ich źródeł jest spalanie paliw kopalnych.


ULEZ – strefa ultra niskiej emisji (ang. ultra low emission zone)

Strefa, w której wszystkie samochody, motocykle, furgonetki, busy, autokary i samochody ciężarowe muszą spełniać normy emisji spalin lub uiszczać codzienną opłatę za jazdę


VED – podatek od środków transportowych (ang. vehicle excise duty)

Podatek płacony za większość typów samochodów używanych lub parkowanych na drogach publicznych


VOCs – lotne związki organiczne

Związki organiczne, które łatwo przechodzą w stan pary lub gazu

Menu